گزارش درس روش تحقیق در روانشناسی (درس جبرانی در ارشد) :

انتخاب يك موضوع پژوهشی از موضوعات روز جامعه و مرتبط به رشته روانشناسی
٢- تهيه پرسشنامه هاي مربوط به متغيرهاي موضوع و اجراي محدود آن بر روي ٣٠ نفر
٣- تحليل آماري نتايج اين ٣٠ پرسشنامه
٤- تدوين سه فصل اول يك گزارش شبيه پايان نامه تحصيلي به شرح زير:
🖊صفحه روكش گزارش به شيوه استاندارد شامل لوگو، نام دانشگاه و دانشكده مربوطه، موضوع، استاد راهنما، نام دانشجو، نيمسال مربوطه
🖊 فهرست مطالب با درج شماره صفحه
🖊 فصل اول (بيان مسئله) شامل: مقدمه، بيان مسئله، اهميت موضوع، هدف اصلي، اهداف اختصاصي، فرضيه اصلي، فرضيه هاي اختصاصي، تعريف متغيرها ( تعريف نظري و عملي متغيرها).
این فصل حدود ۱۰ صفحه است.
🖊فصل دوم (پيشينه پژوهش): شامل مباني نظري موضوع (تمام مباحث و مباني نظري درباره متغيرهاي مورد اشاره در موضوع)، مباني تجربي پژوهش شامل (پيشینه تحقيق در ساير كشورها به ترتيب تقويم زماني از جديدترين به قديمي ترين، پيشينه تحقيق در داخل ايران به ترتیب تقويم زماني از جديدترين به قديمي ترين)، يك صفحه خلاصه و جمعبندي مباحث مورد اشاره در فصل دوم
این فصل حدود ٢٠ صفحه مي باشد.
🖊 فصل سوم روش تحقيق: شامل: روش پژوهش (همبستگي، علي مقايسه اي، نيمه تجربي، و …)، جامعه فرضي براي براي پژوهش، نمونه و حجم نمونه، روش نمونه گيري، قلمرو مكاني تحقيق، قلمرو زماني تحقيق، متغيرهاي مستقل، ميانجي و وابسته تحقيق، روش اجرا، ابزار و مقياس هاي تحقيق (برای هرمقياس باید اشاره نمایید كه نام مقياس، سازنده و سال ساخت، خرده مقياس هاي آن، اعتبار و روايي، نحوه نمره گذاري و يك نسخه از مقياس نیز بايد ضميميه گزارش شود)، روش تجزيه و تحليل داده هاي آماري در يك پاراگراف

این فصل حداقل باید ۶ صفحه بدنه اصلی به انضمام اصل مقیاس های مورد اشاره برای استفاده باشد.

🖊 موضوعات پيشنهادي براي انتخاب:
نكته: موضوع انتخابي بايد شامل حداقل سه متغير باشد براي مثال:
تأثير روان درماني مثبت در ارتقاي شادكامي و كاهش افسردگي زنان سرپرست خانوار شهر تهران
متغيرهاي موضوع فوق:
روان درماني مثبت: متغير مستقل
شادكامي: متغير ميانجي
افسردگي: متغير وابسته
قلمرو مکانی: شهر تهران
قلمرو زمانی: نيمه دوم سال ۱۴۰١

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *