سفارش تحقیق دانشجویی رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی انجام توسط زهرا صابری

سمینار در حد ده صفحه برای موضوع استفاده از آنزیم ها برای تولید ترکیبات با ارزش پروتئینی. ابتدا صحبت در مورد ضایعات پروتئینی که چند نوع هستند . منبع تولیدشان و فرایند استحصالشان. با چه فرایند هایی یا روش هایی از این ضایعات ترکیبات با ارزش تولید میشود مثلاً شیمیایی. میکروبی و آنزیمی کدام آنزیم […]